Gedragscode – ter bevordering van een veilige werkomgeving

Voor Combattimento is een inclusieve en veilige werkomgeving belangrijk. Het is daarom van belang dat we duidelijk maken wat we van elkaar verwachten, welk gedrag gewenst en ongewenst is en wat je kunt doen als je grensoverschrijdend gedrag ervaart of te maken krijgt met een integriteitsschending.

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van Combattimento, voor personen die in opdracht van Combattimento werkzaam zijn of activiteiten ontplooien.

Combattimento onderschrijft en handelt naar het Burgerlijk Wetboek en het Wet Gelijke Behandeling: In ons organisatie moet iedereen in een goede en professionele sfeer, die veilig en transparant is, kunnen werken. Het is glashelder dat ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, onacceptabel is en moet worden voorkomen

Combattimento werkt, naast preventie, aan andere doelen die bijdragen aan het versterken van een gezonde en respectvolle cultuur binnen de cultuursector. Belangrijke pijlers zijn dat elk signaal wordt opgevolgd en dat er nooit wordt weggekeken, maar altijd actie wordt ondernomen. Verder is het van doorslaggevend belang dat  medewerkers elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag. Een voorwaarde is ook dat er daarnaast heldere plekken zijn om klachten en bezwaren kenbaar te maken.

In ons werk speelt fysieke en mentale nabijheid een grote rol. Dit is zowel een grote kwaliteit van de cultuursector als ook een kwetsbaarheid waar wij ons als sector bewust van zijn. Er zijn relatief veel verschillende werkvormen en er is vaak een intensieve samenwerking . Dit maakt het des te meer noodzakelijk om aandacht te hebben voor sociale veiligheid

Het is niet mogelijk, en ook niet de bedoeling, dat ieder gewenst of ongewenst gedrag in deze gedragscode wordt omschreven. De gedragscode schept een kader. Het is belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek gaan en blijven. De gedragscode is niet vrijblijvend. Combattimento verwacht dat iedereen zich houdt aan deze gedragscode en hiervan kennisneemt. Bij overtreding van deze gedragscode kan Combattimento maatregelen nemen. Als je getuige bent van ongewenst gedrag, kijk dan niet weg. Twijfel je, handel dan in de geest van de gedragscode en bespreek dit: met de betrokken perso(o)n(en) (als dat mogelijk is),met collega’s, met de zakelijk of artistieke leiders, of een bestuurslid. Waar (on)gewenste omgangsvormen gaan over gedrag dat een persoon/personen schaadt/kan schenden, gaat integriteit over gedrag dat Combattimento als organisatie schendt/kan schenden.

Combattimento maakt gebruik van cookies. Vindt u dat goed? meer informatie

Voor een optimale gebruikerservaring op deze website zijn cookies vereist. Door 'accepteren' te kiezen gaat u akkoord met cookies en geniet u van de beste gebruikerservaring. Lees hier wat Combattimento met de gegevens doet.

Sluiten